ရရှိနိုင်ေသာသင်တန်းများ

Zabai Beginner English Course သည္ ဥေရာပတြင္သာမက ကမၻာအႏွံ႔လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မူေဘာင္ (Common European Framework of Reference) အဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္ယူမႈရလဒ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို အေျခခံမွစျပီး ကိုယ္တိုင္ဆက္၍ ေလ့လာႏိုင္သည့္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင္ယူသူမ်ား၏ နားလည္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သံုး၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူႏိုင္မႈႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိန္၊ ေနရာ မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

Zabai Beginner English Course သည္ ဥေရာပတြင္သာမက ကမၻာအႏွံ႔လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မူေဘာင္ (Common European Framework of Reference) အဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္ယူမႈရလဒ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို အေျခခံမွစျပီး ကိုယ္တိုင္ဆက္၍ ေလ့လာႏိုင္သည့္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင္ယူသူမ်ား၏ နားလည္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သံုး၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူႏိုင္မႈႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိန္၊ ေနရာ မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

Zabai Beginner English Course သည္ ဥေရာပတြင္သာမက ကမၻာအႏွံ႔လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မူေဘာင္ (Common European Framework of Reference) အဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္ယူမႈရလဒ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို အေျခခံမွစျပီး ကိုယ္တိုင္ဆက္၍ ေလ့လာႏိုင္သည့္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင္ယူသူမ်ား၏ နားလည္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သံုး၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူႏိုင္မႈႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိန္၊ ေနရာ မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

Zabai Beginner English Course သည္ ဥေရာပတြင္သာမက ကမၻာအႏွံ႔လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မူေဘာင္ (Common European Framework of Reference) အဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္ယူမႈရလဒ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို အေျခခံမွစျပီး ကိုယ္တိုင္ဆက္၍ ေလ့လာႏိုင္သည့္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင္ယူသူမ်ား၏ နားလည္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သံုး၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူႏိုင္မႈႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိန္၊ ေနရာ မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

Zabai Beginner English Course သည္ ဥေရာပတြင္သာမက ကမၻာအႏွံ႔လက္ခံသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားေလ့လာမႈ မူေဘာင္ (Common European Framework of Reference) အဆင့္သတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္ယူမႈရလဒ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ကို အေျခခံမွစျပီး ကိုယ္တိုင္ဆက္၍ ေလ့လာႏိုင္သည့္အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သင္ယူသူမ်ား၏ နားလည္မႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားကို သံုး၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ေရးဆြဲထားသည့္အျပင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္သင္ယူႏိုင္မႈႏႈန္းအလိုက္ အခ်ိန္၊ ေနရာ မေရြး သက္ေသာင့္သက္သာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အေျခခံသိထားသင့္တဲ့  ဖုန္းတစ္လံုး အလုပ္လုပ္ပံု၊ အင္တာနက္ ဘယ္လို ခ်ိတ္မလဲ၊ ဖုန္းထဲက အက္ပ္ေတြ ဘယ္လို အသံုးျပဳမလဲ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဒီသင္တန္းက မွ်ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  နည္းပညာေရစီးေၾကာင္းမွာ အမ်ားနည္းတူ ပါ၀င္စီးေျမာဖို႕ အဓိကက်တဲ့ စမတ္ဖုန္းအေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္  ဒီအခန္းက ကူညီေပးဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

အင္တာနက္မွာ အမ်ားသူငွာနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္ျခင္း အခန္းက Zabai မွ ဒီဂ်စ္တယ္သိနားလည္မႈ သင္တန္းရဲ႕ ဒုတိယသင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ Facebook, Viber အစ ရွိတဲ့ ဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္မွာ လူအမ်ားနဲ႕ ဘယ္လို ဆက္သြယ္ရသလဲ ဆိုတာကို  လမ္းညႊန္ထားတဲ့ ဗီဒီယို သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

Digital Literacy သင္တန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ အင္တာနက္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္လိုရွာမလဲ ဆိုတာကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေက်ာ္ၿပီး အင္တာနက္သံုးဖို႕အတြက္ Browser ေတြအလုပ္လုပ္ပံု၊ Google အလုပ္လုပ္ပံုစတာေတြ ပါ၀င္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အင္တာနက္ ကတစ္ဆင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ ရွာႏိုင္တဲ့အထိ အကြ်မ္းတ၀င္ျဖစ္ေစဖို႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။

Digital Literacy ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႕ အင္တာနက္မွာ ေဘးကင္းကင္းဘယ္လိုေနရမလဲ ဆိုတဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္က အလိမ္အညာသတင္းေတြကို ဘယ္လို ေရွာင္ရွားမလဲ၊ Gmail နဲ႕ အင္တာနက္က သတင္းအမွားေတြ၊ အနၱရာယ္ေတြကို ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲ စတာေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ထူထောင်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းကို အစအဆုံး စီမံခန့်ခွဲသည့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ရန် စဉ်းစားနေပါသလား။ကျွနု်ုပ်တို့၏ ယခုသင်ခန်းစာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာများကို မျှဝေပေးပြီး မှတ်သားသင့်သည်များကိုလည်း ဦးဆောင်ရှင်းပြသွားပါမည်။


ဤသင်ခန်းစာတွင် လေ့လာစရာများကို ခေါင်းစဉ်ကြီးများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ အနေဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြပါ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာပြီး စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးသမား အနေဖြင့် ရပ်တည်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ဤသင္တန္းတြင္ သင္ၾကားသူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ယံုၾကည္မွဳ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရပါမည္။


စာသင္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


မိမိကုိယ္ပိုင္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တတ္ကြ်မ္းမွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးမွဳကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။


အခန္းဆံုး စစ္ေဆးမွဳကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမွ သင္ခန္းစာအားလံုးကို သိရွိမွတ္သားႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။