ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

Hospitality(MY)
Hospitality
Preview Course

Hospitality

Hospitality(MY)

ယခုဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးသင်ခန်းစာကို Swisscontact’s မှ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိက အကြောင်းအရာကြီး လေးခုကို ခြုံငုံထည့်သွင်း ရေးသားထားပါသည်။

hidehide