ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

Digital Literacy(MY)
Digital Literacy
Preview Course

Digital Literacy

Digital Literacy(MY)

အင်တာနက်ခေတ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာများနှင့် အသိပညာများကို အခြေခံမှစ၍ လေ့လာနိုင်မည့် သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။

hidehide