ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

Beginner English Course(MY)
Learn English
Preview Course

Learn English

Beginner English Course(MY)

Zabai Beginner English Course သည် အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံမှစ    ၍ လေ့လာချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်ရိုးသည် Common European Framework of Reference (CEFR) ၏ တတ်မြောက်မှုအဆင့် A1 နှင့် ရေးဆွဲထားပြီး ခေါင်းစဉ် (၁၅) ခုပါဝင်ပါသည်။ 

hidehide