၂၁ ရာစု ပညာေရး

ဤသင္ခန္းစာသည္  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၂၁ ရာစု ပညာသင္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ သင္ၾကားႏိုင္မည့္
ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားနည္းအေၾကာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းရွင္းျပထားပါသည္။
၂၁ ရာစု ပညာသင္စနစ္၏ အရည္အခ်င္းေလးမ်ိဳးကို အဓိက ရွင္းျပထား၍ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္
မည္သို႔ျပန္လည္ အသုံခ်ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။


တစ္သက္တာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ

ဤသင္တန္းတြင္ သင္ၾကားသူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ယံုၾကည္မွဳ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ၊ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရပါမည္။


စာသင္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၅ မိနစ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


မိမိကုိယ္ပိုင္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ တတ္ကြ်မ္းမွဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးမွဳကိုပါ တစ္ပါတည္း ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။


အခန္းဆံုး စစ္ေဆးမွဳကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမွ သင္ခန္းစာအားလံုးကို သိရွိမွတ္သားႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။